Disclaimer

Deze website is strikte eigendom van Recobouw

Identiteit en contactgegevens van Recobouw

Adres:  Oudenaardsesteenweg 275, 8581 Waarmaarde
Rechtsvorm : BVBA
Vennootschapsnaam : Recobouw BVBA
Handelsnaam :  Recobouw
Maatschappelijke zetel :  Oudenaardsesteenweg 275, 8581 Waarmaarde
BTW-nummer :  BE 0579.985.276
Telefoon: +32 (0)55 61 40 61
E-mail:  info@recobouw.be
Hyperlink website : https://www.recobouw.be

Toepasselijkheid van de gebruiksvoorwaarden

Door de toegang tot en het gebruik van de website van Recobouw, verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de algemene voorwaarden en engageert u zich ertoe om deze na te leven.

Deze gebruiksvoorwaarden zijn exclusief van toepassing op het gebruik van de website. Huidige voorwaarden dekken op geen enkele wijze het gebruiksbeleid van andere dienstverleners waarvan u via de website gebruik maakt.

Vooraleer u gebruik kan maken van (de diensten verbonden aan) de website van Recobouw dient u zich uitdrukkelijk, integraal en onherroepelijk akkoord te verklaren met (de toepassing van) deze gebruiksvoorwaarden door de button ‘ok’ aan te klikken. De tekst van deze gebruiksvoorwaarden is te allen tijde te raadplegen onder de rubriek ‘Gebruiksvoorwaarden – Disclaimer’ op de website.

De eventuele nietigheid of niet-toepasbaarheid van één of meerdere bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden, leidt niet tot nietigheid van het geheel van deze voorwaarden.

Recobouw behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde te wijzigen. Wijzigingen zullen worden aangekondigd op de website en/of via elektronische weg. Blijvend gebruik van de website zal worden beschouwd als aanvaarding van de nieuwe voorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden werden het laatst gewijzigd op 01/06/2018.

Deze gebruiksvoorwaarden gelden onverminderd voor de eventuele toepassing van dwingende wetsbepalingen ter bescherming van consumenten (i.h.b. de relevante bepalingen van het Wetboek Economisch Recht (WER))

Gebruiksvoorwaarden 

Recobouw zorgt ervoor dat de inhoud op de website, nl. het geheel van data en informatie in de meest ruime zin, met inbegrip van foto’s, videobestanden, teksten etc., juist, volledig en up-to-date is. Ondanks de inspanningen kunnen er zich onjuistheden voordoen waarvoor Recobouw geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt. 

Recobouw kan niet uitsluiten dat er storingen, onderbrekingen of technische fouten opduiken die de toegang tot de website beperken of verhinderen.

De informatie op de website is van algemene aard en indicatief, is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, kan geenszins als een persoonlijk advies of contractuele (resultaats)verbintenis worden beschouwd en kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding of beëindiging van de overeenkomst met Recobouw.

De informatie op de website is beschikbaar in de staat zoals geraadpleegd zonder dat hierbij enige garanties geleverd worden. Het gebruik van de website en van de erin opgenomen informatie gebeurt dan ook uitsluitend op uw eigen risico en verantwoordelijkheid. U erkent en aanvaardt dat de verbintenissen van Recobouw i.v.m. de werking en de inhoud van de website louter inspanningsverbintenissen zijn.

 • Uw verplichtingen

U dient over een degelijke en stabiele internetverbinding en performante hardware en software te beschikken die geschikt is voor (de diensten van) de website. U dient tevens over een voldoende adequate en recente antivirus, antispyware- en firewallbescherming op uw systemen te beschikken.

 • Verwerking van persoonsgegevens

Recobouw respecteert uw privacy en handelt hierbij steeds in overeenstemming met de bepalingen van de toepasselijke privacyregelgeving. Voor meer inlichtingen over de bescherming en verwerking van uw persoonsgegevens op of via de website, kunt u de privacy policy raadplegen op:https://www.recobouw.be/nl/privacy-policy

Aansprakelijkheid 

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker beschouwd worden.

Recobouw levert inspanningen zodat de inhoud van deze website volledig, juist en nauwkeurig is. Indien de website informatie zou bevatten die onjuist is, zal Recobouw  het nodige doen om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

De inhoud van de website (met inbegrip van hyperlinks) kan te allen tijde zonder aankondiging gewijzigd of aangevuld worden. 

Recobouw is op geen enkele wijze aansprakelijk voor:

 • Rechtstreekse of onrechtstreekse schade door enige beslissing genomen of  handeling gesteld door u op basis van de inhoud of informatie op de website
   
 • Eventuele storingen, onderbrekingen, technische fouten, verkeerde technische manoeuvres, niet toegestane interventies (m.i.v. hackers), virussen etc. op de website
   
 • (het functioneren en/of de beschikbaarheid van) software en/of applicaties van derden of de gevolgen ervan voor het downloaden vanuit en/of gebruiken van de website
   
 • indirecte schade, onrechtstreekse schade of gevolgschade (waaronder, maar niet beperkt tot,  tijdsverlies, verlies van een kans, winstderving, verlies van inkomsten, emotionele schade etc.)
   
 • gevallen van overmacht

Intellectuele eigendom

De inhoud van deze website met inbegrip van alle onderdelen ervan  (alle informatie waaronder alle teksten, afbeeldingen, logo’s, videobestanden, geluidsbestanden, HTML-codes, software, databanken, de vormgeving of enige andere creatie) behoren tot de exclusieve intellectuele eigendom van Recobouw.

Het is u met andere woorden te allen tijde verboden de website, inclusief alle informatie verbonden aan of gegenereerd door de website en/of de inhoud van de website, op welke wijze dan ook te reproduceren of mede te delen aan het publiek zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaande toestemming van Recobouw.

U erkent en aanvaardt dat de informatie of de inhoud op de website het voorwerp kan uitmaken van bescherming door intellectuele eigendomsrechten. U verklaart deze rechten te zullen eerbieden en Recobouw integraal, in hoofdsom, interesten en (gerechts- en advocaten) kosten te vrijwaren voor eventuele door u gemaakte inbreuken op de intellectuele eigendomsrechten in dit verband.

Klachten

Klachten voortvloeiend uit het gebruik van de website of de toepassing van huidige gebruiksvoorwaarden kunt u rapporteren aan Recobouw via e-mail : info@recobouw.be

Deze disclaimer-versie is in voege getreden op 1 juni 2018. © 2018 Recobouw. Alle rechten uitdrukkelijk voorbehouden.